Warunki Promocji „Black Friday”

Warunki Promocji „Black Friday”

(dalej również: „Warunki Promocji”)

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Black Friday” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Promocji "Black Friday" jest właściciel marki PMC Motorsport Ola-Parts Elżbieta Jędrzejowska ul. Fabryczna 3, 25-818 Kielce NIP: 8172048250,
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.pmcmotorsport-shop.com.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego Cenę Produktów wskazanych na stronie www.pmcmotorsport-shop.com (dalej również Przedmiot Promocji”).
 2. Promocja obowiązuje od 25.11.2021 r. godzina 01:00 do 30.11.2021r. godzina 23:00 (dalej również: „Czas trwania promocji”). W tym czasie wszystkie produkty, za wyjątkiem zastawów zawierających sprzęgła Tilton, Sachs oraz LUK mają obniżoną cenę w stosunku do ceny bazowej do 12%

2.1 Lista produktów wyłączona z promocji dla Uczestników Promocji:

 • Dla Klientów z USA wyłączone z promocji są produkty:

Adaptery i koła zamachowe Toyota JZ – BMW M50-M57N / N54 (custom flywheels and adapters)

Adaptery i koła zamachowe Toyota JZ – Nissan 350Z /370Z (custom flywheels and adapters)

Adaptery i koła zamachowe Chevrolet LS - BMW M50-M57N / N54 (custom flywheels and adapters)

Short Shifter e30, e36 e9*

Wahacze / Camber Arms E36 E46 Nissan 350Z

Podstawa filta oleju BMW M50 M52 (Oil filter lid M52 M54)

Wzmocnienia podwozia E46 (Rear Chassis / Subframe Reinforcement Kit BMW E46 )

Adaptery zacisków hamulcowych Nissan 200SX (Brake Caliper Adapters Nissan 200SX)

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy)

4. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:

 1. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
 2. dodać Produkty Koszyka;

5. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty jest pomniejszona do 12% liczone od pierwotnej ceny produktu.

6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej

8. W szczególności w przypadku Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena została już przed Promocją obniżona): jeżeli wartość takiej obniżki regularnej Ceny nie przekracza wartości rabatu będącego Przedmiotem Promocji, wówczas regularna Cena zostanie pomniejszona wyłącznie o wysokość rabatu będącego Przedmiotem Promocji; jeżeli wartość takiej obniżki regularnej Ceny przekracza wartość rabatu będącego Przedmiotem Promocji, wówczas taki Produkt nie będzie objęty niniejszą Promocją (rabat będący Przedmiotem Promocji nie będzie miał wówczas zastosowania).

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: office@pmcmotorsport.com lub listownie na następujący adres Organizatora: Ola-Parts Elżbieta Jędrzejowska ul. Fabryczna 3, 25-818 Kielce NIP: 8172048250, dalej (również: „Reklamacje”).
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://pmcmotorsport-shop.com/Promotion-Terms-Black-Friday-cterms-eng-30.html
 2.  O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.

 

pixel